AANGEPASTE OPENINGSTIJDEN: Dinsdag gesloten in Oudenbosch

Algemene voorwaaarden

01 Algemeen deel

01. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit
Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Fabrieksverkoop een Overeenkomst sluit of besprekingen of onderhandelingen voert over het sluiten van een Overeenkomst, dan wel het aangaan van enige andere verbintenis;
Overeenkomst: iedere overeenkomst die Fabrieksverkoop met een Opdrachtgever aangaat of is aangegaan die strekt tot de levering van producten of diensten door Fabrieksverkoop;
Schriftelijk: Onder de term ‘schriftelijk’ in deze Algemene Voorwaarden wordt tevens verstaan documenten die via elektronische weg worden verstuurd zoals e-mail en faxberichten.

02. Identiteit van Fabrieksverkoop

Naam: de besloten vennootschap Fabrieksverkoop B.V.
Vestigingsadres: Schering 27 8281JW Genemuiden
Telefoonnummer: 038 303 6300
Website: www.fabrieksverkoop.nl
E-mailadres: info@fabrieksverkoop.nl
KvK-nummer: 73436763
Btw-identificatienummer: NL859536543B01

03. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

3.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fabrieksverkoop opgestelde aanbiedingen en offertes en de tussen Fabrieksverkoop en Opdrachtgever gesloten mondelinge, of schriftelijke overeenkomsten, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. De Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de Opdrachtgever.

3.2 De toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever en/of derden wordt uitdrukkelijk door Fabrieksverkoop van de hand gewezen, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Fabrieksverkoop zijn aanvaard. Een dergelijke aanvaarding kan en mag niet worden afgeleid uit het feit dat Fabrieksverkoop onweersproken laat dat Opdrachtgever de algemene voorwaarden van Fabrieksverkoop niet aanvaardt en/of andere voorwaarden toepasselijk verklaart.

3.3 Fabrieksverkoop heeft te allen tijde het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Indien Fabrieksverkoop deze Algemene Voorwaarden wijzigt, dan zal hij Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen. De meest recente Algemene Voorwaarden worden op de website van Fabrieksverkoop gepubliceerd.

3.4 Als een bepaling van de Algemene Voorwaarden of van een Overeenkomst tussen Fabrieksverkoop en Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk nietig of vernietigbaar is, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht en zal Fabrieksverkoop een wel toegestane bepaling vaststellen welke zo veel mogelijk de strekking van de oorspronkelijke bepaling zal benaderen. Deze nieuwe bepaling zal de oorspronkelijke bepaling vervangen.

3.5 Afwijkingen en aanpassingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Afwijkingen hebben slechts een incidenteel karakter. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan een bij een eerdere opdracht overeengekomen afwijking van de Algemene Bepalingen.

3.6 Indien Fabrieksverkoop niet steeds stipte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen niet langer van toepassing zijn, of dat Fabrieksverkoop in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden te verlangen.

3.7 Indien bepalingen van een Overeenkomst strijdig zijn met bepalingen van de Algemene Voorwaarden, hebben de bepalingen van de Overeenkomst voorrang.

04. Aanbiedingen, offertes en overeenkomsten

4.1 Alle aanbiedingen en offertes van Fabrieksverkoop zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders is aangegeven. Aanbiedingen en offertes gelden slechts voor de specifieke Opdracht en gelden niet automatisch voor toekomstige Opdrachten.

4.2 Aanbiedingen gelden onder voorbehoud van beschikbaarheid van het product.

4.3 Een overeenkomst komt tot stand tussen Fabrieksverkoop en Opdrachtgever nadat Opdrachtgever het aanbod van Fabrieksverkoop schriftelijk heeft geaccepteerd.

4.4 Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de gegevens die hij aan Fabrieksverkoop verstrekt en waarop Fabrieksverkoop haar aanbieding, offerte of overeenkomst heeft gebaseerd. Fabrieksverkoop kan niet worden gehouden aan aanbiedingen, offertes of overeenkomsten die zijn gebaseerd op onjuiste gegevens aangeleverd door Opdrachtgever, of indien Opdrachtgever redelijkerwijs kon weten, of had moeten begrijpen dat de aanbieding, offerte of overeenkomst berust op een vergissing of verschrijving.

4.5 Eventueel na de Overeenkomst gemaakte afspraken, toezeggingen en/of wijzigingen in de Overeenkomst zijn alleen bindend indien deze schriftelijk door partijen worden overeengekomen.

4.6 Een samengesteld(e) aanbod of offerte verplicht Fabrieksverkoop niet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie tegen een overeenkomstig deel van de prijs of het tarief.

4.7 Overeenkomsten worden door Fabrieksverkoop opgeslagen en bewaard conform de wettelijke bewaartermijn.

05. Prijzen en tarieven

5.1 Alle prijzen in offertes en overeenkomsten van Fabrieksverkoop zijn in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Voor consumenten zijn alle prijzen in euro’s en inclusief BTW. Fabrieksverkoop is gerechtigd elke wijziging van het BTW-tarief aan de Opdrachtgever door te berekenen.

5.2 In geval van prijswijzigingen vanuit de overheid, toeleveranciers of andere derden is Fabrieksverkoop gerechtigd deze wijzigingen door te voeren indien deze rechtstreeks of indirect van invloed zijn op de nakoming van de overeenkomst. Deze aanpassingen gaan in op het moment dat deze wijzigingen door Fabrieksverkoop schriftelijk aan Opdrachtgever bekend gemaakt zijn.

5.3 Fabrieksverkoop heeft het recht om de overeengekomen prijs te verhogen in geval van de door de opdrachtgever aangeleverde onduidelijke schetsen, tekeningen, ondeugdelijke informatiedragers, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden, ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door de opdrachtgever aan te leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door de opdrachtgever die opdrachtnemer tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan bij het aangaan van de overeenkomst wordt verwacht.

5.4 Alle wijzigingen in aangenomen werk behoren, wanneer daaruit meer kosten ontstaan, als meerwerk beschouwd te worden. Het meerwerk zal apart in rekening worden gebracht aan de opdrachtgever.

06. Leveringstermijnen

6.1 Overeengekomen (op)leveringstermijnen kunnen nooit worden beschouwd als fatale termijnen.

6.2 Overschrijding van de leveringstermijn geeft Opdrachtgever nimmer het recht de overeenkomst te ontbinden. Ondanks een overschrijding van de leveringstermijn blijft Opdrachtgever onverkort gehouden zijn verplichtingen uit de overeenkomst na te komen.

6.3 Fabrieksverkoop is evenmin gebonden aan leveringstermijnen die vanwege omstandigheden, die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer nagekomen kunnen worden.

6.4 In afwijking van lid 2 en 3 is de consument na schriftelijke ingebrekestelling, met daarin een redelijke termijn om alsnog te leveren, bevoegd de overeenkomst te ontbinden na de gestelde termijn.

07. Levering, risico

7.1 Het risico voor de te leveren zaken gaat op Opdrachtgever over op het moment van levering. Dit is het moment waarop de te leveren zaken het pand, het magazijn of de winkel van Fabrieksverkoop verlaten of Fabrieksverkoop aan Opdrachtgever heeft meegedeeld dat deze zaken door hem kunnen worden afgehaald.

7.2 In afwijking van het vorige lid is bij consumenten het moment van levering het moment waarop de zaken feitelijk aan hem ter beschikking worden gesteld.

7.3 Verzending of transport van de zaken vindt plaats voor rekening en risico van Opdrachtgever en op een door Fabrieksverkoop te bepalen wijze. Fabrieksverkoop is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook – al dan niet aan de zaken zelf die verband houdt met de verzending of het transport.

7.4 In afwijking van het vorige lid geldt voor consumenten dat verzending of transport van de zaken plaatsvindt voor risico van Fabrieksverkoop, maar voor rekening van de consument.

7.5 Indien de Opdrachtgever om welke reden dan ook niet in staat is om de zaken in ontvangst te nemen op de overeengekomen plaats zal Fabrieksverkoop de zaken (doen) opslaan voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever moet Fabrieksverkoop binnen een door Fabrieksverkoop te stellen termijn na kennisgeving van de opslag in staat stellen de prestatie of de zaken alsnog te leveren.

7.6 Indien Opdrachtgever na de in het vorige lid vermelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is hij per direct in verzuim. Fabrieksverkoop heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden, de zaken en/of materialen aan derden te verkopen zonder dat hieruit voor Fabrieksverkoop een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit. Het voorafgaande laat onverlet de verplichting van Opdrachtgever tot vergoeding van eventuele (opslag-)kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade of het recht van Fabrieksverkoop alsnog nakoming te vorderen.

08. Facturering en betaling

8.1 Facturering vindt plaats op de wijze zoals is omschreven in de Overeenkomst. Tenzij anders overeengekomen dient betaling door de Opdrachtgever vooraf te geschieden. Indien anders overeengekomen wordt de Opdrachtgever geacht na verloop van de overeengekomen betalingstermijn van rechtswege, derhalve zonder enige sommatie of in gebreke stelling, in verzuim te zijn.

8.2 Opdrachtgever dient de factuur van Fabrieksverkoop binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen, tenzij afwijkende betalingstermijnen in een Overeenkomst zijn afgesproken. Opdrachtgever kan ter zake geen beroep doen op verrekening of opschorting.

8.3 Bij niet, niet tijdige of niet volledige betaling door de Opdrachtgever van enige door hem verschuldigde bedragen, is hij met ingang van de vervaldatum van de betreffende factuur van rechtswege in verzuim, zonder dat daartoe enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist. Vanaf dat moment is Opdrachtgever – niet zijnde een consument – een vertragingsrente gelijk aan 2% boven de wettelijke (handels)rente, over het bruto factuurbedrag aan Fabrieksverkoop verschuldigd. Hierbij wordt een gedeelte van een maand voor een hele maand gerekend. Alle kosten, zowel in als buiten rechte, de kosten van rechtskundige bijstand daaronder begrepen, die Fabrieksverkoop maakt ten gevolge van het niet nakomen van de betalingsverplichtingen door Opdrachtgever, zijn voor rekening van Opdrachtgever. De vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten bedraagt ten minste 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van EUR 150,–.

8.4 Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en ten slotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente.

8.5 Fabrieksverkoop is te allen tijde gerechtigd om door haar aan Opdrachtgever verschuldigde bedragen te verrekenen met vorderingen die zij (of een aan haar gelieerde vennootschap) uit welke hoofde dan ook heeft op Opdrachtgever.

8.6 Uitsluitend rechtstreekse betalingen aan Fabrieksverkoop werken voor Opdrachtgever bevrijdend.

8.7 Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers is gesloten, zijn de Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de factuur.

09. Klachten

9.1 Klachten omtrent een factuur moeten binnen 7 werkdagen na de dag van de verzending van de factuur schriftelijk bij Fabrieksverkoop zijn ingediend. De bewijslast betreffende tijdige indiening van de klacht rust op de Opdrachtgever. Na deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de Opdrachtgever zijn recht op reclame verwerkt. Een klacht doet niet af aan de betalingsverplichting. Klachten ten aanzien van door Opdrachtgever verwerkte zaken, ook indien zulks na de reclamering plaatsvindt, zijn niet mogelijk.

9.2 Voor klachten met betrekking tot afgeleverde zaken of verrichte werkzaamheden geldt dat Opdrachtgever verplicht is deze terstond bij aflevering te vermelden op de leverbrief of begeleidende bon. Opdrachtgever dient in elk geval binnen 3 werkdagen de zaken en werkzaamheden op eventuele tekorten of beschadigingen te controleren gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan. Bij gebreke van een dergelijke bevestiging worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en de werkzaamheden juist te zijn uitgevoerd en aan de overeenkomst te beantwoorden.

9.3 Gebreken bij een deel van de geleverde zaken geeft Opdrachtgever niet het recht tot afkeuring of weigering van de gehele levering.

9.4 Klachten ten aanzien van verborgen gebreken welke uitsluitend bij gebruik door de eindgebruiker kunnen blijken, zullen slechts dan aanvaard worden indien zij binnen 10 dagen door de eindgebruiker schriftelijk ter kennis van Opdrachtgever zijn gebracht. De Opdrachtgever dient Fabrieksverkoop binnen 3 werkdagen na ontvangst van de bedoelde schriftelijke kennisgeving op de hoogte te stellen, bij gebreke waarvan de zaken worden geacht in goede staat te zijn ontvangen en de werkzaamheden juist te zijn uitgevoerd en aan de overeenkomst te beantwoorden.

9.5 Opdrachtgever dient het product te gebruiken waarvoor het is bestemd. Fabrieksverkoop is niet aansprakelijk voor schade of gebreken die het gevolg zijn van:

– onjuist gebruik van het product. Bij het leggen van een vloer wordt een opstookprotocol meegeleverd (richtlijnen voor vloerverwarming). Deze richtlijnen dienen altijd in acht te worden genomen.
– gebruik van het product voor een ander doel dan waarvoor het bedoeld is, het niet goed onderhouden van het product of het laten repareren van het product door een derde;
– omstandigheden die buiten het product zelf liggen zoals bijvoorbeeld beschadiging van het product door vervoer of aanstoten door een ander voorwerp en verkleuring door zonlicht;
– van normale slijtage of normaal verbruik.

10. Kwaliteit

10.1 Getoonde en/of verstrekte stalen, monsters, tekeningen, modellen en voorbeelden evenals opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten, hoeveelheden, materialen, kwaliteiten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van opdrachtnemer zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slecht ter aanduiding. Hieraan kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen. Het hier gestelde geldt eveneens bij afwijkingen in lengte, breedte, dikte, kleur en afwerking, verpakking en etikettering.

10.2 Fabrieksverkoop garandeert niet dat de wijze van maken of vermaken van de materialen, dan wel de materialen zelf, geschikt zijn voor het doel waarvoor opdrachtgever ze bestemt. Dit lijdt alleen uitzondering indien opdrachtnemer een en ander schriftelijk heeft gegarandeerd. De wijze van maken of vermaken van de materialen, dan wel de materialen zelf, zijn alleen geschikt voor normaal gebruik. In afwijking van het vorige lid geldt voor consumenten dat de afgeleverde zaak aan de overeenkomst dient te beantwoorden.

10.3 Opdrachtgever dient ten aanzien van het schoonmaken van geleverde zaken de geldende voorschriften te hanteren. Fabrieksverkoop kan nimmer aansprakelijk gehouden worden voor de gevolgen van een onjuiste behandeling door Opdrachtgever.

10.4 Als gevolg van variaties in vezels, garens en verfstoffen, kan Fabrieksverkoop geen nauwkeurige kleurovereenkomsten garanderen met de ter beschikking gestelde voorbeelden, staalboeken, of tussen diverse productiepartijen of tussen stofferingsmaterialen.

10.5 Kleurechtheid varieert per type materiaal en kan door Fabrieksverkoop nimmer worden gegarandeerd. Dit vormt nimmer een grond voor reclames, dan wel aansprakelijkheid van Fabrieksverkoop.

11. Wijziging van de Overeenkomst

11.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen, waarbij Fabrieksverkoop zich zal inspannen om aan de wensen van Opdrachtgever tegemoet te komen.

11.2 Wijzigingen in of van de opdracht binden Fabrieksverkoop slechts voor zover hij deze wijzigingen schriftelijk heeft aanvaard of voor zover hij feitelijk met de uitvoering van de gewijzigde opdracht is begonnen.

11.3 Wijzigingen in of van de opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen prijs en/of de planning en duur van de opdracht worden beïnvloed. Indien dat het geval is dan zal Fabrieksverkoop de Opdrachtgever daarover van tevoren inlichten tenzij de wijzigingen van geringe betekenis zijn. De wijzigingen geven geen grond tot beëindiging van de opdracht door Opdrachtgever.

11.4 Door de Opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht aan Fabrieksverkoop verlangde wijzigingen dienen door Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Fabrieksverkoop ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven dan komt het risico ten aanzien van de wijze van uitvoering van de gewijzigde opdracht voor rekening van de Opdrachtgever.

11.5 Wanneer Fabrieksverkoop zich ten opzichte van de Opdrachtgever afwijzend uitlaat ten aanzien van deze wijzigingen, doch de Opdrachtgever persisteert in de uitvoering daarvan, dan komen de gevolgen van deze wijzigingen en het resultaat daarvan geheel voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

12. Annulering

12.1 Indien Opdrachtgever de overeenkomst wil annuleren, is hij aan Fabrieksverkoop een schadevergoeding verschuldigd. Fabrieksverkoop heeft het recht de schadevergoeding te fixeren en – naar zijn keuze en afhankelijk van de al verrichte werkzaamheden of leveringen – 20 tot 100% van de overeengekomen prijs in rekening te brengen. De consument is in dat geval verplicht Fabrieksverkoop een redelijke vergoeding voor door Fabrieksverkoop geleden verlies, gemaakte kosten of gederfde winst te betalen. Fabrieksverkoop kan er bij de consument ook voor kiezen om een percentage van 10% van de overeengekomen prijs in rekening te brengen.

12.2 Fabrieksverkoop is gerechtigd zonder opgave van reden een overeenkomst te annuleren. De Opdrachtgever heeft in dat geval recht op terugbetaling van de aan Fabrieksverkoop betaalde prijs voor het geannuleerde goed/de geannuleerde zaak.

12.3 In het geval van annulering van een (vloer)legopdracht geldt het volgende. Indien de datum en het tijdstip van de (vloer)legopdracht reeds zijn vastgelegd, mag Opdrachtgever tot 48 uur van te voren de (vloer)legopdracht annuleren of wijzigen zonder dat hiervoor kosten in rekening zullen worden gebracht. Indien binnen 48 uur voor het afgesproken moment wordt geannuleerd of gewijzigd door Opdrachtgever, dan worden de door Fabrieksverkoop gemaakte kosten bij Opdrachtgever in rekening gebracht.

13. Eigendomsvoorbehoud

13.1 Zolang opdrachtgever niet heeft voldaan aan hetgeen waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten, blijven de door Fabrieksverkoop geleverde zaken eigendom van Fabrieksverkoop.

13.2 Fabrieksverkoop is te allen tijde gerechtigd, zulks onverminderd diens overige rechten, om zonder voorafgaande aanzegging, sommatie of gerechtelijke tussenkomst, de geleverde zaken en eigendommen terug te nemen en daartoe zo nodig de eigendommen van de opdrachtgever te betreden.

13.3 Zolang dit eigendomsvoorbehoud van kracht is, is het de opdrachtgever verboden de zaken te vervreemden, te bezwaren of te (doen) verdwijnen uit de ruimte waarop of de plaats waar deze zich bevinden.

13.4 De opdrachtgever is verplicht Fabrieksverkoop eerst op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop dit eigendomsvoorbehoud op rust.

14. Overmacht

14.1 Fabrieksverkoop is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, mede verstaan:

– Overmacht van toeleveranciers van Fabrieksverkoop
– Het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers van Fabrieksverkoop
– Gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur, of materialen van derden waarvan het gebruik door Opdrachtgever aan Fabrieksverkoop zijn voorgeschreven
– Overheidsmaatregelen
– Elektriciteitsstoring
– Storing van internet, computernetwerk- of telecomfaciliteiten
– Oorlog
– Werkbezetting
– Staking
– Epidemie of pandemie

Er is sprake van overmacht bij een onmogelijkheid tot nakoming maar ook als (gedeeltelijke) nakoming onredelijk belastend is voor Fabrieksverkoop als gevolg van de overmachtssituatie.

14.2 In een situatie van overmacht, als zodanig valt aan te merken elke tekortkoming welke in redelijkheid niet kan worden toegerekend, worden de verplichtingen van Fabrieksverkoop opgeschort zonder dat de Opdrachtgever uit dien hoofde enige aanspraak heeft op vergoeding van kosten, schade of rente.

14.3 Indien de periode waarin Fabrieksverkoop vanwege overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, langer duurt dan 3 maanden dan zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat er recht op schadevergoeding bestaat. Fabrieksverkoop zal van iedere overmachtssituatie onverwijld mededeling doen aan de Opdrachtgever, waarna de hiervoor bedoelde termijn aanvangt.

14.4 Indien Fabrieksverkoop bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is Fabrieksverkoop gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel van de opdracht afzonderlijk in rekening te brengen en is de Opdrachtgever gehouden dat te voldoen als betrof het een afzonderlijke opdracht.

14.5 Zodra Opdrachtgever redelijkerwijs kan voorzien dat hij ten gevolge van overmacht niet in staat zal zijn om aan zijn verplichtingen te voldoen, is hij verplicht om Fabrieksverkoop daarvan onverwijld schriftelijk mededeling te doen. Daarbij dient Opdrachtgever te vermelden: de aard van de overmacht, de door hem getroffen en te treffen maatregelen, de vermoedelijke duur van de overmachtstoestand, alsmede de gevolgen daarvan voor de betreffende Overeenkomst(en).

14.6 Indien Opdrachtgever geen mededeling zoals in het voorgaande lid beschreven heeft gedaan, of wanneer vaststaat dat de overmachtstoestand langer dan vijftien dagen zal duren of reeds heeft geduurd, dan heeft Fabrieksverkoop het recht om al zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever op te schorten, alsmede de betreffende Overeenkomst(en) met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtgever.

15. Opschorting en ontbinding

15.1 Fabrieksverkoop is gerechtigd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst op te schorten, indien Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig, of niet tijdig nakomt, of na het sluiten van de Overeenkomst Fabrieksverkoop ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet na kan, of zal komen.

15.2 Iedere tekortkoming in de nakoming van enige verbintenis van Opdrachtgever geeft Fabrieksverkoop het recht de desbetreffende Overeenkomst, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtgever zonder dat Fabrieksverkoop ter zake tot enige schadevergoeding gehouden is.

15.3 In aanvulling op het voorgaande lid, komt deze bevoegdheid Fabrieksverkoop in dat geval tevens toe, ten aanzien van (een) andere Overeenkomst(en) tussen Fabrieksverkoop en Opdrachtgever, ongeacht of er een samenhang bestaat tussen deze tekortkoming en de andere Overeenkomst(en).

15.4 In geval van een toerekenbare tekortkoming van Opdrachtgever, kan Fabrieksverkoop naar eigen keuze, tevens:

– schadevergoeding en/of nakoming vorderen, alsmede
– al haar verplichtingen jegens Opdrachtgever opschorten.

15.5 Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, dan zijn de vorderingen van Fabrieksverkoop op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

15.6 Indien de Overeenkomst tussentijds wordt ontbonden of beëindigd door Fabrieksverkoop dan zal Fabrieksverkoop in overleg met Opdrachtgever zorgdragen voor een deugdelijke overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.

16. Beëindiging van de overeenkomst

16.1 De Overeenkomst eindigt van rechtswege op het moment dat de overeengekomen werkzaamheden zijn afgerond en/of de overeengekomen duur is verstreken.

16.2 Onverminderd hetgeen met betrekking tot (tussentijdse) beëindiging in een Overeenkomst dan wel de overige artikelen van de Algemene Voorwaarden is bepaald, kan Fabrieksverkoop:

een Overeenkomst, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtgever wanneer een of meer van de volgende situaties zich voordoet of dreigt te gaan doen:

• Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;
• De onderneming van Opdrachtgever wordt geliquideerd of gestaakt;
• Opdrachtgever voorlopige surseance van betaling aanvraagt of ver¬krijgt;
• Opdrachtgever door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest en de beschikkingsbevoegdheid niet binnen vier weken heeft herkregen;
• Opdrachtgever een gerechtvaardigd beroep op overmacht heeft gedaan;
• Opdrachtgever meer dan tweemaal een boete ingevolge artikel 20 verbeurd heeft.
• Opdrachtgever anderszins in redelijkheid geacht moet worden niet (meer) aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen.
• Er een change of control plaatsvindt binnen (de vennootschap van) Opdrachtgever.

16.5 Voorts is Fabrieksverkoop bevoegd om de Overeenkomst te beëindigen indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is, of indien er omstandigheden zich voordoen welke van dien aard zijn da ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Fabrieksverkoop kan worden gevergd.

17. Montage en levering van zaken

17.1 Levering geschiedt tot aan de deur, tenzij anders overeengekomen.

17.2 Bij bezorging op een etage dient een trap dan wel een lift aanwezig te zijn. Vanaf de vijfde verdieping wordt alleen bezorgd als een lift aanwezig is.

17.3 Alle ruimten in het gebouw, waaronder begrepen maar niet beperkt tot deuren, liften en trappen, dienen voldoende ruim en vrij van obstakels te zijn, zodat Fabrieksverkoop dan wel een door haar ingeschakeld bedrijf / de door haar ingeschakelde personen de producten / zaken / goederen / in de verpakking kan afleveren op de overeengekomen plaats van bestemming.

17.4 Opdrachtgever is verplicht bij de aankoop/ bestelling Fabrieksverkoop te informeren of extra hulpmiddelen, zoals een verhuislift en/of kraan nodig zijn voor de bezorging, zodat Fabrieksverkoop hier tijdig voor kan zorgdragen. Kosten die moeten worden gemaakt in verband met extra hulpmiddelen komen voor rekening van Opdrachtgever.

17.5 Indien Fabrieksverkoop dient zorg te dragen voor het aanbrengen dan wel monteren van geleverde zaken, dan dient zulks schriftelijk te zijn overeengekomen.

17.6 In alle gevallen dient Opdrachtgever voor aflevering en montage van deze zaken zorg te dragen voor een passende, zonder hindernissen bereikbare, vlakke, lege en schone ruimte, met alle noodzakelijke faciliteiten, zoals verlichting, verwarming, elektriciteit, water, etc.

17.7 In het geval van plaatsing van een vloerbedekking door Fabrieksverkoop dient de oude vloerbedekking te zijn verwijderd door Opdrachtgever. Er dient bovendien water aanwezig te zijn voor het kunnen uitvoeren van egalisatiewerkzaamheden.

17.8 Indien Opdrachtgever aan één of meer van de hierboven genoemde voorwaarden niet voldoet, is Fabrieksverkoop althans het door Fabrieksverkoop ingeschakelde bedrijf/ingeschakelde personen niet gehouden om tot aflevering en/of tot montage over te gaan. Pas op het moment dat wel aan de voorwaarden wordt voldaan, kan Opdrachtgever een nieuwe afspraak inplannen. Voor iedere geplande afspraak voor aflevering en montage, is Opdrachtgever de hiervoor te maken en gemaakte kosten verschuldigd.

17.9 Behoudens opzet of grove schuld is Fabrieksverkoop niet aansprakelijk voor schade die op locatie door haar medewerkers, dan wel door haar ingehuurde monteurs, wordt veroorzaakt.

18. Intellectuele Eigendom

18.1 Tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk anders is overeengekomen berusten de rechten van intellectuele eigendom op modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die worden gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en die door Fabrieksverkoop zijn aangeleverd, dan wel tijdens de opdracht door Fabrieksverkoop of door de door haar ingeschakelde Derde zijn ontwikkeld, uitsluitend bij Fabrieksverkoop. Openbaarmaking, voltooiing of wijziging kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van Fabrieksverkoop.

18.2 Opdrachtgever heeft slechts het recht stukken, modellen, technieken en andere zaken van Fabrieksverkoop te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen interne organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht en pas na toestemming van Fabrieksverkoop.

18.3 Opdrachtgever garandeert dat het gebruik van de door haar geleverde informatie, of andere zaken aan Fabrieksverkoop en eventueel door hem ingeschakelde Derden, geen inbreuk maakt op enig octrooi-, auteurs-, merken-, of ander absoluut recht van derden en dat hij gerechtigd is om deze informatie en/of zaken te leveren voor het beoogde gebruik. Opdrachtgever vrijwaart Fabrieksverkoop voor aanspraken van derden in dat verband en stelt haar schadeloos van alle desbetreffende vorderingen en kosten van verweer (in en buiten rechte) daartegen.

19. Aansprakelijkheid

19.1 Fabrieksverkoop is slechts aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen van zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop in het kader van de betrokken opdracht in redelijkheid mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor schade van Opdrachtgever wordt beperkt tot het bedrag dat Fabrieksverkoop voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere looptijd hebben dan een half jaar, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden. Indien partijen bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik hebben gemaakt van meerdere deeloffertes/ deelovereenkomsten, dan is de aansprakelijkheid van Fabrieksverkoop beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die deel offerte/ deelovereenkomst overeengekomen prijs (exclusief btw).

19.2 In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Fabrieksverkoop voor directe schade, op welke rechtsgrond dan ook, meer bedragen dan het bedrag dat de verzekeraar van Fabrieksverkoop zal uitkeren in het voorkomend geval. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

a) redelijke kosten die Opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van Fabrieksverkoop aan de Overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de Overeenkomst door of op vordering van Opdrachtgever wordt ontbonden;
b) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, of ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

19.3 Fabrieksverkoop sluit iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van voorgeschreven zaken, materialen of software van derden en alle andere vormen van schade dan genoemd in dit artikel uitdrukkelijk uit tenzij deze het gevolg zijn van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Fabrieksverkoop.

19.4 Indien Fabrieksverkoop in gebreke wordt gesteld dan dient de ingebrekestelling een zo volledig mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Fabrieksverkoop in staat is adequaat te reageren.

19.5 Bij het inschakelen door Fabrieksverkoop van derden kan Fabrieksverkoop, behoudens eigen tekortkomingen waarvoor het in lid 1 en 2 van dit artikel gestelde geldt, door Opdrachtgever nimmer aansprakelijk worden gesteld voor tekortkomingen van die derde. Wanneer Opdrachtgever de derde rechtstreeks aanspreekt, vrijwaart Opdrachtgever Fabrieksverkoop voor elke aanspraak van de derde in verband met die aansprakelijkstelling alsmede alle daarmee verband houdende kosten voor Fabrieksverkoop.

20. Rechtsverwerking

20.1 Aanspraken van Opdrachtgever welke uit de tussen Opdrachtgever en Fabrieksverkoop bestaande rechtsverhouding voortvloeien, vervallen indien deze niet binnen twaalf maanden na intreden van de gebeurtenis die tot enige aanspraak leidt, dan wel binnen twaalf maanden nadat Opdrachtgever bekend werd, of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met deze gebeurtenis, die tot de aanspraak leidt, worden geëffectueerd middels het instellen van een rechtsvordering.

20.2 Het door Fabrieksverkoop niet uitoefenen van enig recht houdt geen afstand van dat recht in.

21. Rechtsverwerking

21.1 Op alle door Fabrieksverkoop gesloten Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Zwolle, zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.

21.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.